Haapsalu Muusikakooli õppekavad on leitavad SELLEL LINGIL.


Haapsalu Muusikakoolis saab õppida erialadena klaverit, tšellot, klassikalist kitarri, viiulit, flööti, klarnetit, trompetit, saksofoni, akordioni, löökpille ja pärimusmuusika instrumente (plokkflööti, kannelt, lõõtsa, karmoškat, torupilli).

Meie koolis tegutsevad ka rahvapilliansambel, kammerorkester, puhkpilliorkester, poistekoor, kitarriansambel ja lauluansambel.


Pilliga eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 6-7 aastat.
Nädalas 1 pillitund 35-40 minutit ja 1 grupiga laulutund 35-40 minutit.

Rühma eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 5-7 aasatat.
2 korda nädalas 35-40 minutit laulutund väikeses grupis ning tutvume erinevate pillidega.

Eelkoolis jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.

Põhiõppesse saab astuda alates 7. eluaastast. Põhiõppe vanemas astmes (alates 5. klassist) saab õpilane valida kahe võimaluse vahel:

  • Õpingud tavaõppes (1-2 eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng). Erialased nõudmised on väiksemad.
  • Õpingud süvaõppes (2 tundi eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng.) Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu.
  • Kooli lõpetamiseks peab õpilane olema täitnud õppekava täies mahus ning sooritanud kõik vajalikud arvestused ja eksamid.
  • Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.
  • Hindamine toimub 5-palli süsteemis.
  • Õpilasi hinnatakse 2 korda aastas – detsembris ja mais.
  • Lisa-aasta on õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgema astme muusikaõppeasutustes.

Täiskasvanuõpe on mõeldud huvilistele, kes soovivad alustada pilliõpet hillisemas eas või kes soovivad täiendada oma eelnevalt omandatud oskusi (avalduse alusel, vabade kohtade olemasolul).

Muusikakoolis õppimine sarnaneb üldhariduskoolis õppimisega. Lisaks õppetundidele on ka kodutööd, arvestused ja eksamid. Muusika õppimine on seotud igapäevase pilliharjutamisega.


Huviõppe pilliringis on võimalik õppida kitarri ja pärimusmuusika instrumente (plokkflööt, väikekannel, karmoška, lõõts, viiul, torupill). Huviõppe eesmärgiks on lastele ja noortele anda võimalus tegeleda muusikaga, leida rõõmu lihtsamatest pillimängu oskustest ja koos musitseerimisest. Huviõppe pilliringi saab astuda avalduse alusel. Õpiaeg on vaba. Pilliõpetus toimub rühmas. Rühma suurus vastavalt pillile 2 – 8 õpilast.

Poistekoori saab astuda avalduse alusel.