Õppekavad

Haapsalu Muusikakooli õppekavad on leitavad SELLEL LINGIL.

Pilliga eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 6-7 aastat.
Nädalas 1 pillitund 45 minutit ja 1 grupiga laulutund 45 minutit.

Rühma eelkooli võtame vastu lapsi vanuses 5-7 aasatat.
2 korda nädalas 45 minutit laulutund väikeses grupis ning tutvume erinevate pillidega.

Eelkoolis jätkamiseks tuleb teha igal kevadel (hiljemalt 31.mail) uus avaldus.

Põhiõppes (alates 7. eluaastast) saab õpilane valida kahe võimaluse vahel:

  • Õpingud tavaõppes (1-2 eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng). Erialased nõudmised on väiksemad.
  • Õpingud süvaõppes (2 tundi eriala nädalas, lisaks solfedžo, muusikalugu, koosmäng.) Siin on nõudmised suuremad, eeldades õpilase tõsist huvi muusikaõppimise vastu.
  • Kooli lõpetamiseks peab õpilane olema täitnud õppekava täies mahus ning sooritanud kõik vajalikud arvestused ja eksamid.
  • Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.
  • Hindamine toimub 5-palli süsteemis.
  • Õpilasi hinnatakse 2 korda aastas – detsembris ja mais.
  • Lisa-aasta on õpilastele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgema astme muusikaõppeasutustes.
  • Täiskasvanuõpe on mõeldud huvilistele, kes soovivad alustada pilliõpet hillisemas eas või kes soovivad täiendada oma eelnevalt omandatud oskusi (avalduse alusel, vabade kohtade olemasolul).